Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1 Property & Finance: PandF B.V. gevestigd te Den Haag, hierna te noemen PandF.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie PandF een offerte heeft verstrekt, een aanbieding heeft gedaan of met wie hij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdrachtnemer: PandF.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PandF en opdrachtgever, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door PandF uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de tussen opdrachtgever en PandF gesloten overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.3 Eventuele andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door PandF zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en PandF wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat PandF een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

ARTIKEL 4 – INFORMATIEVERSTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke PandF overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever zal PandF op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PandF ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.3 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
PandF bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. PandF is bij de uitvoering van de opdracht gerechtigd na overleg met opdrachtgever derden in te schakelen. Artikel 404 Boek 7 van het burgerlijk wetboek wordt hierbij uitgesloten.

 

ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING
6.1 PandF is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2 PandF is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval PandF voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

6.3 Tenzij daartoe door PandF voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van PandF, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4 PandF zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 7 – HONORARIUM
7.1 Het honorarium van PandF is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

7.2 Indien voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is PandF gerechtigd in geval van duurovereenkomsten de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en PandF hierover andere afspraken hebben gemaakt.

7.3 Het honorarium van PandF, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en PandF hierover andere afspraken hebben gemaakt.

7.4 Over alle door opdrachtgever aan PandF verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 8 – BETALING
8.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door PandF aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is PandF gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van PandF, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die PandF maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

8.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van PandF daartoe aanleiding geeft, is PandF gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door PandF te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat verlangde zekerheid te stellen, is PandF gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan PandF uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

ARTIKEL 9 – LEVERTERMIJN
9.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

9.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

9.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is –door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij PandF de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 25 boek 6 van het burgerlijk wetboek.

 

ARTIKEL 10 – OPZEGGING
10.1 Opdrachtgever en PandF kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Opdrachtgever zal zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

11.2 PandF is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte informatie.

11.3 De aansprakelijkheid van PandF alsmede haar bestuurders, haar werknemers en de door PandF bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

11.4 PandF is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

11.5 PandF is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de hypotheeknemer (bijvoorbeeld de bank) niet of niet tijdig zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

11.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van PandF voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

11.7 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met PandF indien PandF zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

ARTIKEL 12 – INTERNETVERKEER
Opdrachtgever en PandF zijn zich er van bewust dat aan het gebruik van elektronische mail en clouddiensten risico’s verbonden zijn zoals onder meer vertraging, virusoverbrenging en risico’s t.a.v. de beveiliging. Opdrachtgever en PandF zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van dergelijke risico’s. Opdrachtgever en PandF zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die mogelijkerwijs ontstaat ten gevolge van het gebruik van elektronische mail en of clouddiensten.

 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT
PandF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor PandF redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van PandF ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

ARTIKEL 14 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Door opdrachtgever aan PandF verstrekte persoonsgegevens zullen door PandF niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover PandF op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

ARTIKEL 15 – VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens PandF in verband met het verrichten van werkzaamheden door PandF in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en PandF waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en PandF, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van PandF.

16.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en PandF bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

ARTIKEL 17 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
PandF is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval PandF tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door PandF genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.